Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci seznamu startujících

Já výše identifikovaný uděluji tímto souhlas Combat Mírov z.s. se sídlem: Zvole 286, IČ: 05163978,který je zapsaný ve veřejném rejstříku spolků pod spisovou značkou: L 15169 vedenou u Krajského soudu v  Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával tyto mé osobní údaje:

 • jméno a příjmení, titul, hodnost
 • datum narození a rodné číslo (RČ),
 • poštovní a elektronická doručovací adresu,
 • telefonní kontakt,
 • číslo účtu a
 • fotografie účastníků pochodu
 • IP adresu

Beru na vědomí, že:

1)      Všechny výše uvedené údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení seznamu účastníků, který je podle všeobecných organizačních zásad nutný pro organizaci pochodu. Seznam účastníků je veden v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Tento seznam je neveřejný, a je zpřístupněn pouze členům spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda spolku. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné
uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

2)      Vybrané údaje ze seznamů účastníku jsou dále použity za účelem jejich vzájemné komunikace, komunikace spolku s jednotlivými účastníky pochodu a splnění nezbytných právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování
účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby sestavování všech povinných výkazů, které jsou důležité pro chod spolku.

3)      Fotografie účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov jsou pořizovány a zpracovávány z důvodu propagace účelem spolku je sdružování osob se zájmem o sportovní střelectví, rozvoj členů v rámci střeleckého sportu, prohlubování spolupráce mezi spolky stejného zaměření a popularizace střeleckého sportu formou osvěty mezi širokou veřejnost na jeho webových a facebookových stránkách.

4)      Správce údajů nehodlá osobní údaje vedené v seznamu účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov dále pracovávat
pro jiný účel, než pro který byly shromážděny (viz bod 1), 2) a 3)).

5)      Údaje v seznamu účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov budou Správcem zpracovány po dobu nutnou
k vedení daňové evidence. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

6)      Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

7)      S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemným oznámením výboru spolku.

8)      Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (právo na odvolání
  souhlasu),
  • požadovat po vedení spolku informaci, jaké
   osobní údaje jsou v rámci seznamu členů spolku o Vás zpracovávány,
  • požadovat po vedení spolku vysvětlení ohledně
   zpracování osobních údajů (účel
   a zákonnost zpracování),
  • vznést námitku proti zpracování či právo na
   přenositelnost údajů,
  • vyžádat si u vedení spolku přístup k těmto
   údajům,
  • požadovat po vedení spolku jejich aktualizaci či
   opravu,
  • požadovat po vedení spolku výmaz těchto osobních
   údajů (právo být zapomenut),
  • v případě pochybností o dodržování povinností
   souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se ve věci ochrany osobních
   údajů na vedení spolku nebo na dozorový úřad (právo na vznesení námitky).

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost. Pojďte s námi za zajímavostmi ČRPokud máte nějaké návrhy a připomínky tak nás kontaktujte.


info@combatmirov.cz

Pokud můžete je podpořte 🙂