Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci seznamu startujících

Já výše identifikovaný uděluji tímto souhlas Combat Mírov z.s. se sídlem: Zvole 286, IČ: 05163978,který je zapsaný ve veřejném rejstříku spolků pod spisovou značkou: L 15169 vedenou u Krajského soudu v  Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával tyto mé osobní údaje:

 • jméno a příjmení, titul, hodnost
 • datum narození a rodné číslo (RČ),
 • poštovní a elektronická doručovací adresu,
 • telefonní kontakt,
 • číslo účtu a
 • fotografie účastníků pochodu
 • IP adresu

Beru na vědomí, že:

1)      Všechny výše uvedené údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení seznamu účastníků, který je podle všeobecných organizačních zásad nutný pro organizaci pochodu. Seznam účastníků je veden v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Tento seznam je neveřejný, a je zpřístupněn pouze členům spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda spolku. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné
uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

2)      Vybrané údaje ze seznamů účastníku jsou dále použity za účelem jejich vzájemné komunikace, komunikace spolku s jednotlivými účastníky pochodu a splnění nezbytných právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování
účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby sestavování všech povinných výkazů, které jsou důležité pro chod spolku.

3)      Fotografie účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov jsou pořizovány a zpracovávány z důvodu propagace účelem spolku je sdružování osob se zájmem o sportovní střelectví, rozvoj členů v rámci střeleckého sportu, prohlubování spolupráce mezi spolky stejného zaměření a popularizace střeleckého sportu formou osvěty mezi širokou veřejnost na jeho webových a facebookových stránkách.

4)      Správce údajů nehodlá osobní údaje vedené v seznamu účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov dále pracovávat
pro jiný účel, než pro který byly shromážděny (viz bod 1), 2) a 3)).

5)      Údaje v seznamu účastníků závodu a dalších akcí spolku Combat  Mírov budou Správcem zpracovány po dobu nutnou
k vedení daňové evidence. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

6)      Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

7)      S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemným oznámením výboru spolku.

8)      Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (právo na odvolání
  souhlasu),
  • požadovat po vedení spolku informaci, jaké
   osobní údaje jsou v rámci seznamu členů spolku o Vás zpracovávány,
  • požadovat po vedení spolku vysvětlení ohledně
   zpracování osobních údajů (účel
   a zákonnost zpracování),
  • vznést námitku proti zpracování či právo na
   přenositelnost údajů,
  • vyžádat si u vedení spolku přístup k těmto
   údajům,
  • požadovat po vedení spolku jejich aktualizaci či
   opravu,
  • požadovat po vedení spolku výmaz těchto osobních
   údajů (právo být zapomenut),
  • v případě pochybností o dodržování povinností
   souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se ve věci ochrany osobních
   údajů na vedení spolku nebo na dozorový úřad (právo na vznesení námitky).

Pochodnický spolek společně se spolkem Combat Mírov se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost. Pojďte s námi za zajímavostmi ČRPokud máte nějaké návrhy a připomínky tak nás kontaktujte.


info@combatmirov.cz

SBTS ČR
Liga libe

Pokud můžete - podpořte